February 15, 2012
Olivetti “Valentine” typewriter, Happy V Day, Denver 2012

Olivetti “Valentine” typewriter, Happy V Day, Denver 2012